Logo

63-200 Jarocin, ul. Paderewskiego 3/2
Małgorzata Sikorska, tel. 601 753 707
Małgorzata Martuzalska, tel. 604 512 227

 

Zakres usług prawnych


Naszą ofertę świadczenia pomocy prawnej kierujemy do klientów indywidualnych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz innych podmiotów.


Sposób wykonywania naszych usług dopasowujemy do potrzeb i wymagań naszych Klientów. Świadczymy pomoc prawną w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w następującym zakresie:

 • porady i opinie prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, pracy, rodzinnego, administracyjnego,
 • opiniowanie, opracowywanie i negocjowanie projektów umów,
 • obsługa transakcji w obrocie nieruchomościami, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie negocjacji oraz doradztwo odnośnie uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
 • tworzenie i bieżąca obsługa spółek, w tym opracowywanie projektów aktów założycielskich, umów spółek, statutów, zastępstwo w procesie rejestracji przed sądami i organami administracji, obsługa posiedzeń organów spółek, projektowanie regulaminów ich działania, zmiany kapitałowe, w tym podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, pomoc prawna w postępowaniu likwidacyjnym,
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek,
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i sądami arbitrażowymi, karnymi po stronie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
 • windykacja należności, wnoszenie skargi pauliańskiej, dochodzenie roszczeń względem wspólników spółek osobowych i członków zarządu spółek handlowych,
 • prawo administracyjne: opiniowanie i opracowywanie projektów aktów administracyjnych, zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,
 • prawo własności lokali, obsługa wspólnot mieszkaniowych, zarządców i właścicieli nieruchomości, przygotowywanie i sprawdzanie umów najmu, opiniowanie umów deweloperskich,
 • regulowanie spraw związanych ze służebnością przesyłu,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo Klientom indywidualnym proponujemy pomoc prawną m.in. w następujących dziedzinach:

 • prawo spadkowe, w tym stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, odrzucenie spadku,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • sprawy pracownicze,
 • prawo majątkowe małżeńskie,
 • prawo rodzinne, w tym sprawy rozwodowe, alimentacyjne i o przysposobienie dziecka,
 • sprawy związane z umowami najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym postępowania eksmisyjne,
 • podziały majątków,
 • sprawy o dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień, rent,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych.